Blog
Words

What does "Apostasies" mean?

Definition

(pl. ) of Apostasy